Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki płatności za zakup kursów online sprzedawanych na stronie internetowej kursy.marianchrzan.pl przez Marana Chrzan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „MC PHOTO MARIAN CHRZAN” z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 3/65, NIP: 1132482812.

 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie zakupu oznacza akceptację Regulaminu.

 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Usługodawca – Marian Chrzan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „MC PHOTO MARIAN CHRZAN” z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 3/65, NIP: 1132482812; Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Kursów Online, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Kursów Online. Oferta zawiera cenę za udział w Kursie Online;
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
 • Uczestnik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być tylko Konsument;
 • Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana jest przez wykorzystanie formularzu zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Usługodawcy;
 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod domeną: kursy.marianchrzan.pl;
 • Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej kursy.marianchrzan.pl/terms oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika.
§ 2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej
 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Stronę internetową Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
 • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
 • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
 • korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej;
 • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
 • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 1. Strona internetowa udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Strona internetowa nie pobiera żadnych opłat.

 2. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Uczestnik korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.

§3. Składanie Zamówień
 1. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na Stronie internetowej.

 2. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.

 3. Proces składania Zamówienia za pomocą Strony internetowej wygląda następująco:

 • aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujący go Kurs Online na Stronie internetowej. W celu dokonania zakupu klika „KUP TERAZ”.
 • następnie wypełnia formularz zakupowy. Składa się z on z założenia konta, gdzie wymaga się podania imienia 
i nazwiska, adresu e-mail oraz nadanie hasła koniecznego do logowania oraz danych do rozliczenia, gdzie wymaga się podania adresu zamieszkania/siedziby oraz w przypadku przedsiębiorców numer NIP.
 • Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ”;
 • kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Uczestnika potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności (mBank).
 • Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, Uczestnik niezwłocznie uzyskuje dostęp do kursu online.
 1. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 4, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie internetowej;

 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

 5. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Przyjęcie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§4. Rozliczenia
 1. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.

 2. Faktura VAT zostanie wystawiona na rzecz Kupującego w przypadku zaznaczenia opcji Zamawiam jako „Firma” oraz wskazania danych firmy w tym jej nazwy, adresu siedziby oraz numeru NIP.

§5. Odstąpienie od umowy
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.

 2. Uczestnik zawarł umowę na odległość i ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku Produktu cyfrowego, niezapisanego na nośniku materialnym, jeżeli nastąpiło spełnianie świadczenia. Przez pojęcie spełnienia świadczenia należy rozumieć uzyskanie dostępu do treści cyfrowych.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: chrzanmarian@gmail.com jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.

 5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 6. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia

 9. Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

§6. Prawa autorskie
 1. Wszelkie materiały, znaki towarowe oraz inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas kursów online stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.

§7. Ochrona danych osobowych
 1. Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.

 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Uczestników oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w kursie online i zawarcie umowy.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
 • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach kursów online lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.

 3. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2023. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić